Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Per 16 maart 2013 komt er – mits goedkeuring van de 1e Kamer – een maximale betalingstermijn voor bedrijven. De wettelijke betalingstermijn voor bedrijven onderling, wordt bepaald op maximaal 30 dagen. Bij overeenkomst kunt u een langere betalingstermijn afspreken van maximaal 60 dagen. Wilt u een langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomen, dan is dat alleen toegestaan als beide partijen kunnen aantonen dat dit voor hen geen nadelige effecten heeft.

Let op! U kunt van onderhavige regeling niet bij algemene voorwaarden afwijken. Bij te late betaling mogen schuldeisers bij betalingsachterstand een bedrag van minimaal € 40,- in rekening brengen voor incassokosten.

Advies van Derhalve: pas uw betalingstermijnen aan in al uw uitingen en laat uw overeenkomsten en algemene voorwaarden controleren of deze niet in strijd zijn met de wet.

Nieuwe ontslagprocedure

Uit het regeerakkoord volgt dat de ontslagprocedure bij de kantonrechter komt te vervallen en het UWV een grotere rol krijgt. Als het aan de coalitiepartijen ligt moet een werkgever voor ieder ontslag een adviesaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV geeft vervolgens een niet bindend advies en kan geen ontslagvergoeding toekennen. Een werknemer kan dan zonder voorafgaande rechterlijke toetsing en zonder ontslag op straat komen te staan. En als de werknemer zich tot de kantonrechter wendt blijkt deze in een keurslijf geplaatst.

Vorenstaande betekent dat de werkgever zelfs bij een negatief advies van het UWV kan overgaan tot ontslag. De werknemer kan zich pas na ontslag wenden tot de kantonrechter.

Volgens het regeerakkoord dient de rechter het ontslag vervolgens aan dezelfde criteria te toetsen als het UWV. Hij heeft weinig vrijheid om alle omstandigheden en belangen af te wegen en te komen tot een zelfstandig oordeel. De rechter kan alleen een ontslagvergoeding van maximaal € 75.000,- toekennen als hij het ontslag onterecht vindt of dat het ontslag vooral te wijten is aan de werkgever. De kansen hierop zijn evenwel beperkt.

De UWV-procedure leent zich überhaupt niet voor ontslag dat voortvloeit uit een slechte onderlinge verhouding, relationele problemen of kritiek op het functioneren. Bij deze procedures spelen de omstandigheden van het geval een vaak cruciale rol.

Op grond van vorenstaande plannen wordt de ontslagprocedure ontdaan van redelijkheid(toetsing) en lijkt de werknemer straks aan het kortste eindje te trekken.

Laat u bij een ontslagprocedure derhalve goed adviseren!

Leg afspraken met de buren vast

Iedereen heeft ze…..buren. Maar ook wil u privacy! U heeft vast wel een muur, een schutting of heg om uw tuin af te schermen. Daarnaast zullen vele van u wel eens last hebben van overhangende takken in uw tuin afkomstig van uw buren. Wilt u zaken met de buren regelen leg dan de afspraken vast. Hoe gaat u daarmee om…

Buren kunnen geschillen hebben over ligging van de erfgrens, de erfafscheiding, het recht van overpad of overhangende takken. Het burenrecht is geregeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente stelt aanvullende regels in haar verordeningen.


De wettelijke regels in het burenrecht zijn niet dwingend; u kunt daarvan afwijken als u het daar samen over eens bent. Derhalve… adviseert u dan wel om de afspraken schriftelijk vast te leggen, te dateren en te ondertekenen. Let wel dat uw buren ook wel eens kunnen verhuizen, dan vervallen de afspraken en zijn uw nieuwe buren geenszins gehouden aan de gemaakte afspraken. In veel gevallen dient u dan bij de afspraken een kettingbeding op te nemen; dat is een beding waarin wordt bepaalt dat de buren ook bij verkoop of verhuur de nieuwe eigenaar of huurder verplicht om zich aan de gemaakte afspraken te houden. In sommige gevallen dienen de overeengekomen zaken ook in een notariële akte te worden vastgelegd en in het kadaster te worden verwerkt. Denk hierbij aan grondruil en rechten van overpad.


Wilt u meer weten neem dan contact op met Derhalve…

Nieuw BV-recht

In mijn praktijk heb ik gemerkt dat veel ondernemers nog niet bekend zijn met de nieuwe wetgeving voor BV’s, van kracht sinds 1 oktober 2012. Het nieuwe BV-recht is eenvoudiger en flexibeler en maakt het gemakkelijker om een eenmanszaak, vof of maatschap om te zetten in een besloten vennootschap. Derhalve zet nog even de zaken en voordelen voor u op een rijtje.

Voordelen van een besloten vennootschap:

 • U bent in beginsel als ondernemer niet privé aansprakelijk voor schulden van het bedrijf;
 • De vennootschapsbelasting – vooral bij hogere bedrijfswinst - biedt het tarief hiervan een voordeel ten opzichte van de inkomstenbelasting voor een eenmanszaak;
 • Eenvoudigere bedrijfsoverdracht door verkoop van de aandelen.

De veranderingen in het nieuwe BV-recht in het kort:

 • Geen minimum(start)kapitaal van € 18.000,- meer nodig: 1 eurocent storten volstaat;
 • De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring zijn vervallen;
 • Meer vrijheid om de statuten in te richten naar de wensen van de ondernemer;
 • De BV mag aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend). Dit kan wenselijk zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers;
 • Aandeelhouders kunnen besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de BV sneller handelen, zeker als er maar één directeur-grootaandeelhouder is;
 • Bestuurders moeten een uitkeringstoets doen als zij geld onttrekken aan de BV. Dat kan alleen als er voldoende geld in de BV aanwezig is. Het voortbestaan van de BV mag niet in gevaar komen en de schuldeisers moeten betaald kunnen krijgen.

Foto Dance Valley met Premier Rutte verboden. Is uw portret geld waard?

Op de nieuwe poster van Dance Valley stond de foto van Premier Rutte. Daarbij werd ingehaakt op de actualiteit; “Begrotingstekort? Gespreid betalen”. Bezoekers van het festival die direct een kaartje kochten, kunnen namelijk gespreid betalen.

Van premier Rutte is bekend, dat hij vorig jaar het festival heeft bezocht. Hij heeft dan ook niets tegen het festival maar wel tegen commercieel gebruik van zijn portret.Hoe zit dat eigenlijk met die portretrechten? Stel uw portret prijkt plotseling in een al dan niet glossy magazine of op een festivalposter. Kunt u zich dan met succes beroepen op uw “portretrechten”? En kunnen de schietgrage overvallers op de Haagse juwelier dat ook na de publicatie van hun portreten in kranten en in de landelijke media?

Portretrecht is in beginsel het recht van ieder persoon op bescherming van privacy of van financiële belangen met betrekking tot de afbeelding van zijn portret. Een portret kan zijn een foto, schilderij, tekening of beeldhouwwerk.Bij portretrechten wordt een onderscheid gemaakt tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt en portretten die niet in opdracht zijn gemaakt.

Portretten in opdracht
Heb je voor publiciteitsdoeleinden foto’s van jezelf laten maken door een professioneel fotograaf dan ben je vrij die afbeelding te publiceren. Is echter de naam van de fotograaf op het origineel van de foto geplaatst dan moet je bij publicatie wel zorgen dat die naam wordt genoemd. Over het portret van mij wil ik graag kwijt dat Lilith (.eu) de fotografe is.De fotograaf mag een foto zonder toestemming van de geportretteerde niet openbaar maken, dit geldt dus ook voor tentoonstellen.

Portretfoto’s die niet in opdracht zijn gemaakt
Portretfoto’s die niet in opdracht zijn gemaakt mogen in beginsel zonder toestemming van de afgebeelde persoon gepubliceerd worden, dus in beginsel ook uw afbeelding op het feestje.
De fotograaf of publicist loopt echter altijd het risico dat de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet en de publicatie achteraf ongeoorloofd en schadeplichtig wordt geacht. De geportretteerde moet dan een redelijk financieel belang en/of een privacybelang hebben. Rutte kon zich tegen publicatie verzetten omdat het publiek - ten onrechte - denkt dat hij het festival steunt.

Het financieel belang kan vrij gemakkelijk worden ingeschat, met name personen die hun portret kunnen verzekeren zoals bekende sporters en artiesten hoeven niet toe te staan dat hun portret zonder toestemming “gratis” wordt gepubliceerd. Indien het portret op voor nieuwsdoeleinden of op redactionele wijze wordt gepubliceerd (zoals in deze nieuwsbrief) mag het wel tenzij de privacy op ernstige wijze in het geding komt.
De onrechtmatigheid van de publicatie kan afhangen van persoonlijke gronden, feitelijke omstandigheden zoals de aard en de mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, het karakter van de foto en de context van de publicatie. Mooi voorbeeld daarvan is de foto van wijlen Willem Endstra met Willem Holleeder. Hier prevaleerde de nieuwswaarde boven het privacybelang. Bij de overvallers op de Haagse juwelier weegt het opsporingsbelang zwaarder dan het privacybelangOf u de foto van u op het feestje kunt tegenhouden van publicatie of schadevergoeding kunt eisen hangt onder meer af of:

 • u al dan niet een BN’er bent;
 • het een openbaar of besloten feestje is;
 • uw persoonlijke gronden (is het inmiddels uw ex waarmee u op de foto staat);
  de mate van intimiteit;
 • uw eigen schuld (bezoekt u een feestje met veel pers waarvan u weet dat de gemaakte foto’s worden gepubliceerd)
 • de nieuwswaarde

Voor meer informatie over portretrechten neemt u contact op met Derhalve…


Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten wordt aan maximum gebonden

?Per 1 juli 2012 treedt het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking. Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Met het besluit komt een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser - buiten een gerechtelijke procedure - maakt om een geldvordering te innen, als uw debiteur deze niet uit zichzelf betaalt.

Is uw debiteur een consument, dan moet u zich houden aan de wettelijke regeling. Bedrijven onderling mogen zelf afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het te vorderen bedrag. Dit percentage verloopt volgens onderstaande tabel.
De incassokosten bedragen over de hoofdsom:

 • 15% over de eerste € 2500, met een minimum van € 40,-;
 • 10% over de volgende € 2500,-;
 • 5% over de volgende € 5000,-;
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

Derhalve kan uw onbetaalde facturen incasseren op basis van no cure no pay.


Nieuwe woning kopen tijdens echtscheidingsprocedure

Tot 1januari 2012 was het lastig om een woning te kopen zolang men nog niet definitief gescheiden was. De huwelijksgemeenschap duurde immers voort tot de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. De gekochte woning viel dan binnen de gemeenschap van goederen.

Vanaf dit jaar valt de datum van ontbinding van de gemeenschap samen met de indiening van echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank. Dit biedt de mogelijkheid een nieuwe woning te kunnen kopen zonder dat deze binnen de huwelijksgemeenschap valt.Ook biedt deze nieuwe wet mogelijkheden voor echtgenoten om niet langer aansprakelijk te zijn voor de schulden die de andere echtgenoot maakt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die deze wet biedt, neem dan contact op met Derhalve….


Teruggaaf BTW bij oninbare factuur

Wat doet u als u reeds BTW aan de fiscus heeft afgedragen en de factuur blijkt niet incasseerbaar?De BTW kunt u terugvragen als zeker is dat de factuur niet (geheel) zal worden voldaan.

U dient daartoe een brief te sturen aan de belastingdienst met het verzoek de BTW terug te betalen. Die brief dient u, uiterlijk binnen één maand nadat duidelijk is geworden dat de factuur niet betaald zal worden, te verzenden. Voorzie die brief van de nodige gegevens over de debiteur, factuur en de hoogte van de terugvordering BTW. Ik adviseer u de betreffende factuur en de nodige correspondentie /processtukken mee te sturen waaruit de hoogte van de teruggevorderde BTW en de non-betaling blijkt.

Stuur in zo’n geval nooit een creditnota. U mag die niet verwerken als negatieve voorbelasting. Een creditnota dient u enkel te sturen als goederen zijn geretourneerd of u heeft naderhand korting gegeven.

Derhalve regelt uw BTW terugvordering.

  

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 

 

Van wie is die banaan?

De wereldberoemde banaan bekend van de elpeehoes van The Velvet Underground (Lou Reed en John Cale) ontworpen door Andy Warhol is onderwerp van een rechtszaak in New York. The Velvet Underground claimt de auteursrechten over het beeldrecht van de Andy Warhol Foundation. Derhalve geeft een auteursrechtelijke visie naar Nederlands Recht op deze zaak.

Casus
Volgens Lou Reed en John Cale rust het beeldrecht van de banaan bij hen en mag de Andy Warhol Foundation geen reproducties (laten) maken. De bandleden noemen de banaan een symbool en icoon van de Velvet Underground, dat al meer dan 25 jaar exclusief en ononderbroken wordt gebruikt. Volgens de bandleden is er voor het gebruik destijds een bedrag van 3.000 dollar als voorschot aan royalties betaald aan Warhol, in ruil waarvoor de illustratie voor de elpeehoes werd geleverd.

Hoe zit het nu in Nederland.
Het Nederlandse auteursrecht omvat het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Art 1 Aw.
In beginsel rust dus volgens de Nederlandse Wet het auteursrecht bij de maker van het beeldmerk (Andy Warhol) of zijn rechtverkrijgende (Andy Warhol Foundation).
Maar hoe zit het dan als de opdrachtgever (Velvet Underground) voor het maken van het origineel beeldmerk heeft betaald en gerechtigd is het beeldmerk te gebruiken.

Werken gemaakt in opdracht
Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever van een origineel werk (logo / huisstijl / cover) ook auteursrechthebbende wordt. Veel grafisch ontwerpers hebben echter in hun algemene voorwaarden een auteursrechtvoorbehoud opgenomen. Dan gaan de auteursrechten juist niet van rechtswege naar de opdrachtgever en blijft de grafisch ontwerper ook na levering van het werk de auteursrechthebbende op het ontwerp. De opdrachtgever krijgt enkel een gebruiksrecht. Achteraf kan dit leiden tot verbod op het gebruik, het betalen van een redelijke vergoeding of beperking in het gebruik. Wilt u dit voorkomen dan dient u overdrachtsakte voor de auteursrechten op te maken en te ondertekenen.

Conclusie: de banaan is van The Velvet Underground!
Op grond van de feiten in de banencase mogen we volgens Nederlands Recht aannemen dat het auteursrecht van de banaan berust bij The Velvet Underground. Immers het origineel ontwerp is speciaal voor de band door Warhol ontworpen voor de elpeehoes. Niet gebleken is van enig bedongen voorbehoud ten aanzien van de auteursrechten op de banaan door Warhol.
.
Met vragen over auteursrecht, intellectuele eigendom, het opstellen van een overdrachtsakte, licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden, het vastleggen van merken, woordmerken of vastlegging van uw ideeën in I-DEPOT van het Benelux Merkenbureau kunt u bij mij terecht.
 

Groeiend aantal ZZP'ers en MKB'ers in financiële problemen

Mede door de economische crisis betalen klanten niet of te laat. Uit angst om klanten te verliezen zijn ondernemers terughoudend in de aanpak van hun debiteuren en incasso.

Tips van Derhalve...

 • bespreek de betalingstermijnen zo vroeg mogelijk met uw klanten en stel de algemene voorwaarden ter hand
 • werk met voorschotbetalingen
 • stuur de factuur direct na levering of verrichte diensten
 • hanteer korte betalingstermijnen
 • voer een goede debiteurenadministratie
 • controleer, zo nodig dagelijks verlopen betalingstermijnen en reageer direct
 • neem in uw algemene voorwaarden bedingen op over betalingstermijnen, ingebrekestelling, verzuim,
 • retentierecht, vertragingsrente en incassokosten
 • wacht niet te lang met daadwerkelijke incasso

Derhalve biedt Mr. Marc Janssen u risicoloze incasso van uw onbetaalde facturen en stelt uw algemene voorwaarden op of controleert deze. Ook kunt u bij mij terecht voor het gebruik en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden.
 

Neem lekker vakantie...

U kunt beter uw vakantiedagen opnemen dan deze (te) lang bewaren. Vanaf dit jaar dient u namelijk uw wettelijke vakantiedagen binnen een periode van zes maanden na het opbouwjaar op te nemen. Hoe zit het met vakantiedagen opgebouwd vóór 1 januari 2012? En hoe zit het met bovenwettelijke vakantiedagen? Kunnen werkgever en werknemer afwijkende afspraken maken?

Een fulltime werknemer heeft recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar (wettelijke vakantiedagen). De wettelijke vakantiedagen dienen vanaf 1 januari 2012 binnen zes maanden na het opbouwjaar te worden opgenomen. Na die periode zijn ze vervallen, tenzij je door je werkgever niet in de gelegenheid bent gesteld om je wettelijke vakantiedagen op te nemen.
Tussen werkgever en werknemer kan worden overeengekomen dat de vervaltermijn wordt verlengd.

Heeft u meer dan 20 vakantiedagen dan noemen we dat bovenwettelijke vakantiedagen, deze zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of CAO. Deze vervallen pas na 5 jaar.

Voor vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012 blijft gelden dat deze pas na 5 jaar vervallen.

Wil je meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties neem dan contact op met Derhalve… Mr. Marc Janssen
 

Eenvoudiger huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen

Met name voor ondernemers en bij ongelijke verdeling van vermogen kan het zinvol zijn huwelijkse voorwaarden te laten opstellen of bestaande voorwaarden te wijzigen. Vanaf 1 januari 2012 heeft u geen rechterlijke toestemming nodig bij het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden.

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontstaat een algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden worden gemeenschappelijk.
Wilt u een afwijkende regeling, dan kunt u als partners huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen door een notaris. Deze voorwaarden kunt u vóór en tijdens huwelijk/partnerschap laten opstellen of laten wijzigen. Tot 1 januari 2012 had u daarvoor toestemming van de Rechtbank nodig. Vanaf die datum is die Rechterlijke toestemming niet meer vereist.

Wilt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen dan adviseer ik u graag en kan in overleg met mijn notaris de akte worden opgesteld of gewijzigd.

 

Derhalve: deskundig | oplossingen | persoonlijk